Moºule, eu am aflat
Cã la mine n-o sã vii!
Poate cã te-am supãrat
Ca atâþia alþi copii.

Te aºtept la mine-n prag,
Nu ca sã-mi aduci pãpuºi!
Eu þi-am împletit cu drag,
O pereche de mãnuºi

Sã te apere de ger,
ªi de viscol, ºi ninsoare,
Când porneºti la drum, prin cer,
ªi-i în lume sãrbãtoare.

ªi aº vrea sã þi le dau
Chiar în ziua de Ajun,
Dar de unde sã te iau,
Dragã Moºule Crãciun?

Deci, de poþi, ºi timp gãseºti,
Te aºtept cu nerãbdare,
ªtiu cã tu chiar ne iubeºti,
ªi n-ai timp de supãrare!

ªi Maria, sora mea,
Þi-a-mpletit o cãciuliþã!
Pe biletul plin de nea,
Se semneazã: O fetiþã!