Nani, nani, dormi,
odoraºul scump,
al mamei odor,

În culcuºul tãu,
de vise cereºti
legãnat uºor!

Îngerul duios
peste fruntea ta
s-apleacã zâmbind,

ª-aripa-i de-argint
pe-ai tãi ochiºori
Îi fluturã blând.

Nani, nani, dormi,
dormi netulburat
cãci mama va sta,

De-a dragul privind
rumenele fragi
pe guriþa ta.

Iat-o s-a deschis,
iat-o iar s-a strâns
plãpându-l boboc

Un trandafiraº
vesel zâmbitor
l-al soarelui foc!

Spicele de grâu
parcã moþãiesc
din cap lenevos;

Colo-n stejãriº
fâlfãie-n vãzduh
fragedul miros,

Noaptea-ncetinel
Învãleºte tot
de jur-împrejur,

Galeº adiind
suflu-i rãcoros
c-un tainic susur.

Paserea pe somn
ª-asterne-nchizând
ochiul cel zglobiu,

Iar cernitul corb
s-ascunde pitiº
În zidul pustiu.

Din ascunzãtori
ies la lilieci,
zburând în târcol,

ªi din când în când
al bufniþei glas
cobeºte a gol

Dormi, puiuþul meu,
de luna din cer
privit drãgãlaº;

Sufletu-þi în trup
e ca un altar
În sfântul lãcaº!

Somnul tãu aº vrea
sã fie º-al meu:
somn nevinovat!

Tu dormi fãr’ sã ºtii
al lumii amar
ª-al vieþei pãcat!

Nani, nani, dormi,
odoraºul scump,
al mamei odor,

În culcuºul tãu,
de vise cereºti
legãnat uºor!…