În perioada internetului ºi a îngrijirilor medicale de calitate, viitoarele mãmici sunt, în general, bine informate de modul în care trebuie sã se pregãteascã pentru perioada sarcinii, despre cum sã-ºi modifice regimul zilnic, ce substanþe sã-ºi completeze prin alimentaþie în aºa fel, încât perioada lor de graviditate sã se desfãºoare fãrã probleme ºi fãtul sã se nascã sãnãtos. Cu toate astea, prea puþine mãmici ºtiu cât de importante sunt pentru desfãºurarea sãnãtoasã a sarcinii, trei litere – DHA.

DHA sau acidul docosahexaenoic este un acid gras nesaturat omega 3, care se gãseºte în mod natural în corpul omenesc, mai ales în membrana cenuºie a creierului, ochilor ºi inimii. Importanþa lui pentru fãt, sugar ºi matur este confirmatã de numeroase studii.

In timpul sarcinii ºi alãptatului DHA ajutã la sprijinirea dezvoltãrii sistemului nervos al fãtului (creier, mãduva spinãrii) ºi sugarului, mai ales a capacitãþii de cunoaºtere ºi concentrare ºi a inteligenþei în sine. Dezvoltarea sistemului nervos este evidentã între al doilea trimestru ºi anul al doilea de viaþã. Tocmai în aceastã perioadã, când necesarul de DHA este cel mai mare pentru o dezvoltare corectã a inteligenþei copilului, bebeluºul îl produce singur într-o cantitate insuficientã. Dupã naºtere, nivelul de DHA din sângele nou nãscutului este foarte scãzut ºi este neapãrat necesar ca sugarul sã primeascã un aport de DHA prin laptele matern. La copiii cu un suficient aport de DHA s-a confirmat apariþia mai devreme a vederii precise ºi perceperii obiectelor, iar la o vârstã mai înaintatã s-a înregistrat o tensiune mai micã a sângelui ºi astfel, un risc mai mic de apariþie a bolilor cardiovasculare la maturitate. Se estimeazã cã aportul zilnic de DHA din alimentaþia obiºnuitã este de 50-100 mg (peºti marini, alge). Doza zilnicã recomandatã atinge însã valori de 200-300 mg. Pentru a se atinge nivelul recomandat de DHA pentru femeile gravide sunt bune resursele de origine vegetalã – algele – pentru cã datoritã riscului de toxicitate, nu este de dorit consumul de peºti marini.

„Mulþumesc mami,
               …sunt un copil deºtept ºi sãnãtos !”
Planificarea unui bebeluº este una dintre cele mai serioase, dar ºi cele mai frumoase hotãrâri din viaþã, ce reprezintã un pas spre o viaþã nouã nu numai pentru viitoarea mãmicã, dar ºi pentru toþi cei din jurul ei. In aceastã situaþie, majoritatea femeilor încep sã caute informaþii, sã-ºi modifice regimul de viaþã ºi sã se uite în vitrinele cu marfã pentru copii. Sunt conºtiente de faptul cã tot ceea ce vor face de aici încolo, va avea influenþã asupra copilului lor.

De fapt, cum sã te pregãteºti pentru perioada de graviditate ?
Un prim pas extrem de important este modificarea meniului. Hrana femeii gravide influenþeazã evident viaþa bebeluºului de dupã naºtere. Printr-o hranã de calitate femeia poate împiedica o insuficientã dezvoltare a organelor bebeluºului, poate micºora riscul apariþiei unor afecþiuni înnãscute ºi a alergiilor, poate îmbunãtãþi dezvoltarea creierului copilului, poate influenþa greutatea lui la naºtere, etc. O hranã corespunzãtoare poate de asemenea, limita problemele din timpul sarcinii, cum ar fi: apariþia varicelor, riscul sporit de carii, sau luarea în greutate peste mãsurã.

De aceea, în perioada de planificare a sarcinii femeia ar trebui sã-ºi modifice meniul în aºa fel, încât sã-ºi pregãteascã organismul pentru o încãrcare sporitã, eventual ar trebui sã introducã ºi suplimenþi nutriþionali corespunzãtori, care sã ajute la completarea substanþelor lipsã. Dar în nici un caz, nu se recomandã suplimentarea mineralelor ºi vitaminelor aºa, dupã ureche. Suplimenþii nutriþionali trebuie sã fie aleºi cu grijã, în funcþie de necesitãþile mamei ºi viitoarele nevoi ale copilului.
O alegere foarte bunã o reprezintã noul supliment alimentar de la Walmark – Pregnium. Acesta este un produs unic, special conceput pentru perioada premergãtoare sarcinii, a sarcinii propriu-zise ºi a alãptãrii.