– Draga mea furnicã,
Ce cari, mititicã?

– Boabe car ºi car
Sã am in hambar.

– Pentru cine oare
Cari tu grãuncioare?

– Pentru pui, pui, pui,
Sã îi ºtiu sãtui.

– Ai cãrat, cãrat,
Hai ºi la jucat!

– Cum sã mã joc? Cum?
Iarna vine acum!