O rãþuºcã îmbufnatã
Stã pe mal cam supãratã.
– Mac, mac, mac
ªi mac, mac, mac,
Eu în baltã nu mã bag
Cã mã ud pe lopãþele,
Nu mai pot merge cu ele.
– Ga, ga, ga!, râde gânsacul.
– Oac, oac, oac!, strigã brotacul.

Unde aþi mai vãzut voi,
Dragi copii de pe la noi,
O rãþuºcã supãratã
Sã nu vrea sã intre în baltã?

Mãi, rãþuºcã mititicã,
Intrã în baltã fãrã fricã.
Acolo te rãcoreºti
ªi prieteni buni gãseºti!