Mami, fulgii de zãpadã ºtiu sã vorbeascã?

Numai în limba copilãreascã –
pe care ºi fetiþã ºi bãieþel
o stâlcesc
aproape la fel

Încã nu se ºtie de la cine
au învãþat fulgii de zãpadã sã vorbeascã
aºa de bine

Cea întrutotul nevinovatã
de povestea aceasta, se pare,
ar fi doar profesoara lor…
de ninsoare

Eu, una, de când iau lecþii
de mirare, aici, pe pãmânt,
nu am mai vãzut
pe cineva care sã împartã
în atâtea milioane de albe silabe

un singur cuvânt