În pãdure-n poieniþã
Este-o zoogrãdiniþã.
Trei ursoaice ºi-un arici
Azi au grijã de cei mici.

Cine este mofturos?
Iepuraºul cel pufos
Care cere ziua toatã
Numai morcovi ºi salatã!

ªoricelul vrea lãptic!
Ciocolatã nici un pic!
Fiindcã are dinþi frumoºi
Cum sã-i þinã sãnãtoºi?

Purceluºu-i pedepsit!
Cu noroi s-a murdãrit
ªi-apoi s-a urcat în pat.
Cu sãpun nu s-a spãlat!

Cine este bãtãuº?
Aþi ghicit! E-un mãgãruº!
Cu copita el loveºte
Pe oricine nimereºte.

Veveriþa nuci adunã
În cãmarã de o lunã.
Hai la joacã! Eºti micuþã!
O îndeamnã o broscuþã.

Un ieduþ cam rãsfãþat
Doarme numai alintat
Me, me, me la mama vreau
Lapte dulce ca sã beau!

Vulpea doar fripturã vrea
Nu mãnâncã altceva.
Cu blãniþa ei roºcatã
A rãmas la fel: ºireatã!

Ursuleþu-i obosit
Prea devreme s-a trezit!
Miere bunã ºi gustoasã
O sã-i oferim la masã.

Iepuraºi, ieduþi, arici
Sunt prieteni toþi aici.
În pãdure-i gãlãgie
Totu-i plin de veselie.

Au venit de la plimbare
ªi-acum stau cuminþi la soare
De pe-o frunzã de stejar
Zarvã face un bondar.

Sst! Ia, liniºte vã rog!
Spune ursul din bârlog.
Vrea sã doarmã fiecare
Cã e ora de culcare!