Cine mulþumeºte oare
Dragei mele învãþãtoare
Pentru grija ce o are?
Dac’aº fi un fulguleþ,
Aº pluti prin vânt semeþ
ªi-n privirea blândã, calmã,
Aº cãdea sincer în palmã
ªi privitã cu cãldurã
Aº ajunge-o picãturã,
Iar de acolo, sprinteioarã,
Ca un pui de cãprioarã,
Cu mult drag v-aº sãruta
Bunã învãþãtoarea mea!