Mã aflu într-o oalã cu legume
ªi fierb la foc mic,
Împreunã cu ceilalþi prieteni,
Puºi aici de “marele bucãtar”,
Ce vrea sã gãteascã o supã delicioasã
Pentru ospãþ.
Sunt aici împreunã cu prietena mea de o viaþã,
Plângãcioasa ceapã, împreunã cu cartofii
Cu arþãgoasa þelinã, cu roºiile.
În curând ni se va alãtura ºi baronul ardei.
Toþi încep sã se dea bãtuþi
ªi sã se înmoaie,
Sã devinã gustoºi,
Exact aºa cum vrea “marele bucãtar”.
Mã înfurii când îi vãd aºa de slabi, de neputincioºi.
Numai eu, bãtrânul morcov, încerc sã mai rezist,
De unul singur,
Nu pot strica supa “marelui bucãtar”,
Dar ºi eu sunt aproape terminat.
Gata ! S-a sfârºit !
Supa poate fi servitã.