La ºcoalã ºi grãdiniþã,
Norii astãzi þin ºedinþã.
Supãraþi ºi cenuºii,
Au chemat pe toþi pãrinþii
Pentru-a iernii ghiduºii.

Soarele e zgribulit,
Îmbrãcat în haine groase,
Ia pastile cã-i rãcit,
Stã în pat ºi plãpumi coase.

Pisicuþa mea, Gheruþa
Toarce sub calorifer,
Sã colindea vrea drãguþa
ªi tot miaunã de zor.

Martinel ºi Urºiþica
Stau cuminþi într-un bârlog.
Le-a fãcut cojoc mãmica,
Ursuleasa Martinica.

Moºului au scris scrisoare
Sã le-aducã jucãrii,
Patinuþe pentru gheaþã,
ªi din zmeurã dulceaþã,
Prãjituri ºi bombonele,
ªi un fagure de miere.

Vrãbiuþe ciripind
Cautã pe la fereasrã,
Sã vadã iubirea noastrã.

Vin mereu, ºi azi ºi mâine
Ciugulesc un bob de grâu
Sau un firicel de pâine.

Stele-n ºir se vãd pe stradã,
În vitrine jucãrii,
Fac pãpuºile paradã
ªi îi cheamã pe copii.

ªi, deodatã…
Roi de fluturi, albi, zglobii,
Fulgi de gheaþã, zboarã-obraznici, argintii!

ªi tot zburdã jucãuºi,
Sã aºeze pe la uºi
Covoraº moale de pluº.

Le miroase-a cozonac,
A sarmale ºi cârnaþi,
κi pun pofta-n cui ºi tac!…
Pânã-or fi ºi ei …mâncaþi!

Unul este mai uituc,
Singurel s-a rãtãcit,
Repede s-a ºi topit
Chiar la mine pe nãsuc.

Alþii adunaþi grãmadã
S-au oprit pe la fereºti,
Vor sã vadã, eºti cuminte,
Jucãrii ca sã primeºti?

Sus pe deal e derdeluº
ªi o gloatã de pitici.
Arºi obrajii de voinici,
Se avântã pe gheþuº.

Cãciuliþele sar, zboarã,
Se învârt cu voioºie
Se înºirã ca o sfoarã
Sãniuþele fâºie.

În grãdina de la bloc,
Altã ceatã cu noroc!
Prin zãpadã tãvãleºte,
Bolovanul tot mãreºte!

Repede a mai crescut,
Un om mare, de temut,
Þine-n mânã-un mãturoi
Cã e gospodar de soi.

Fulgi zoriþi, cu mare grabã,
Se aºeazã pe taxi,
Au atât de multã treabã…
E serbare, ºi-i târziu!

Sus în cer pentru plecare,
Pregãtiþi stau îngeraºii
Au zburat cãtre serbare,
Sã priveascã copilaºii.

La fereastrã stau cuminþi,
Ne filmeazã ºi ne-ascultã,
Merg apoi iar printre sfinþi
Ducând bucurie multã.

Povestesc în ceruri sus,
Cum de noi a fost vestitã,
Naºterea cea preamãritã
Din Fecioarã-a Lui Iisus.