Picãturile de ploaie
Cad pe geam. S-a înnorat!
Vântul suflã cu putere,
Sus, un fulger s-a iscat!
O fi asta o furtunã,
Cum l-am auzit pe tata?
Mama spune cã afarã,
Plouã-ntruna, cu gãleata!
Am privit pe geam, miratã,
Sã-nþeleg. Cãci cine, oare,
Stã în cer, sã toarne apã,
C-o gãleat-aºa de mare?