ALOCATIA DE SUSTINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALA

CINE BENEFICIAZA?

Familiile formate din persoana singura si copiii în vârsta de pâna la 18 ani aflati în întretinere si care locuiesc împreuna cu aceasta daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pâna la 1,6 milioane lei
Familiile care au în întretinere copii de vârstascolara beneficiaza de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala în conditiile în care copiii urmeaza o forma de învatamânt organizata potrivit legii.

Persoana singura este persoana care se afla în una din urmatoarele situatii:

 1. este necasatorita/necasarorit
 2. este vaduva/vaduv
 3. este divortata/divortat
 4. al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarâre judecatoreasca
 5. al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la întretinerea copiilor
 6. nu a împlinit vârsta de 18 ani si se afla în una din situatiile mentionate mai sus
 7. a fost numita tutore sau i s-au încredintat ori dat în plasament unul sau mai multi copiisi este necasatorita, vaduva sau divortata, cu exceptia asistentului maternal profesionist

Prin copii aflati în întretinere se înteleg copiii naturali ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii încredintati ori dati în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela în conditiile legii

De alocatie de sustinere pentru familia monoparentala pot beneficia si persoanele singure care nu au cetatenie româna, daca se afla în una din urmatoarele situatii:

a) cetateni straini, pe perioada în care au domiciliul sau, dupa caz, reºedinta în România, în conditiile legii
b) cetateni strainisi apatrizi care au dobândit, în conditiile legii, statutul de refugiat în România sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege
c) apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, reºedinta în România, în conditiile legii

CE TREBUIE SA FACETI?

PASUL 1

depuneti cererea tip însotita de actele doveditoare privind componenta familieisi veniturile acesteia la primaria sectorului în care locuiti; actele necesare sunt prezentate mai jos:

ACTE NECESARE:

 1. cerere tip
 2. actele de identitate/certificatele de naºtere ale copiilor cu care locuieºte persoana singura (copie si original)
 3. actul de identitate al persoanei singure (copiesi original)
 4. livretul de familie completat la zi (copiesi original)
 5. dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioara înregistrarii cererii
 6. adeverinta emisa descoala unde frecventeaza copiii cursurile pentru copiii de vârsta scolara
 7. talonul de alocatie de stat pentru copii, în cazul copiilor preºcolari sau adeverinta de la Directia de Munca, Solidaritate Socialasi Familie
  alte acte, pentru situatii care nu sunt evidentiate în livretul de familie, respectiv:
 8. hotarârea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta
 9. hotarârea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertatesi nu participa la întretinerea copiilor
 10. dispozitia primarului privind instituirea tutelei

PASUL 2

în termen de 15 zile de la data înregistrarii cererii se efectueaza în mod obligatoriu ancheta sociala pentru verificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

PASUL 3

în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, vi se va comunica dispozitia de acordare a dreptului sau respingere a cererii privind alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR:

 1. prezentarea din 3 în 3 luni a dovezii frecventarii cursurilor pentru copiii de vârsta scolara
 2. Sunt exceptate de la îndeplinirea acestei obligatii cazurile în care copiii de vârsta scolara întrerup temporar frecventarea cursurilor de învatamânt organizate potrivit legii sau repeta anul scolar numai din motive de sanatate dovedite cu certificat medical si cazurile în care copiii de vârsta scolara nu frecventeaza cursurile din cauza unei dizabilitati atestate printr-un certificat de încadrare într-un grad de handicap
 3. comunicarea în scris, în termen de maximum 5 zile, a modificarilor privind componenta familieisi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia

CINE EFECTUEZA PLATA?

Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie – prin mandat poºtal

Str. Parintele Galeriu nr. 6, sector 2
Telefon: 212.16.49

ADRESE UTILE:
Primaria Municipiului Bucuresti – Bd. Reg. Elisabeta nr. 47, tel: 315.84.29
Primaria Sector 1 – Bd. Banu Manta nr. 9, tel: 222.34.37
Primaria Sector 2 – Str.Chiristigiilor nr. 11-13, tel: 209.60.00
Primaria Sector 3 – Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3, tel: 321.69.18
Primaria Sector 4 – Bd. George Cosbuc nr. 6-16, tel: 335.92.30
Primaria Sector 5 – Bd. Reg. Elisabeta nr. 29-31, tel: 315.94.82
Primaria Sector 6 – Calea Plevnei nr. 147-153, tel: 212.63.28

Directii de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
DGASPC Sector 1 – Bd. Maresal Aversecu nr. 17, Sector 1, tel: 222.53.46
DGASPC Sector 2 – Calea Moºilor nr. 132, sector 2, tel 314.40.79
DGASPC Sector 3 – Bd. Lucretiu Patrascanu, nr. 3, tel. 314.40.70
DGASPC Sector 4 –Bd. Alexandru Obreja nr. 89, tel. 460.35.39
DGASPC Sector 5 – Bd. Reg. Elisabeta nr. 29-31, tel. 315.94.12
DGASPC Sector 6 – Bd. Orhideelor nr. 6, tel. 212.63